Fra 01.01.2019 trådte den nye bestemmelsen i Avhendingslova  §2-11 i kraft. Dette betyr at det skal stilles garantier også for ferdigstilte boliger som selges innen seks måneder etter ferdigstillelsesdato.

Boligen selges fortsatt etter bestemmelsene i Avhendingslova, men det skal nå stilles garanti i samsvar med Bustadoppføringslova §12 – hvilket i praksis vil si at garantien blir gjeldende for reklamasjonsperioden i fem år og skal utgjøre 5% av kontraktssum.

Garantibeløpet skal stilles straks etter avtaleinngåelse og det er ikke grunnlag for å vente med garantien til overtakelse. Merk at garanti kun skal stilles dersom selger er næringsdrivende og kjøper er forbruker.

Lovtekst:

§ 2-11.Garanti for oppfylling av avtalen

Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar.