Den 01.01.2019 ble Avhendingslova revidert med den nye bestemmelsen § 2-11. Bestemmelsen gjør at det stilles krav til garanti ved salg av bolig etter Avhendingslova dersom boligen selges innen seks måneder etter ferdigstillelsesdato og dersom salget skjer fra næringsdrivende til forbruker. Selv om salget fremdeles gjøres etter Avhendingslova, må det altså stilles garanti i samsvar med Bustadoppføringslova § 12. I praksis betyr dette at utbygger får et tilsvarende garantiansvar som etter Bustadoppføringslova, som altså bestemmer at reklamasjonsperioden på 5 år må sikres gjennom en garanti på 5% av kjøpesum. Garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelsen og må være utstedt av godkjent finansforetak.

§ 2-11. Garanti for oppfylling av avtalen
Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar.