De fleste entreprisekontrakter krever at entreprenøren stiller sikkerhet overfor byggherren i form av garanti, som skal dekke eventuelle merkostnader som måtte oppstå dersom entreprisen ikke blir gjennomført i henhold til kontrakten. Garantien vil gjelde under utførelsesperioden, samt den reklamasjonsperioden som er bestemt i kontrakten.

Entreprenørgarantier benyttes normalt sett ved gjennomføringen av alle bygge- og anleggsprosjekt i Norge, og garantien omfatter både kravet til sikkerhet som må stilles i utførelsestiden samt reklamasjonstiden. Garantien sikrer byggherren mot merkostnader som følge av mislighold fra entreprenørens side, det være seg mangler, forsinkelse eller i verste fall konsekvenser som følge av konkurs.

Entreprenørgaranti stilles ikke bare mot byggherren, men også fra underleverandør til totalentreprenør i entrepriser med flere ledd.

Nordic Guarantee er det opplagte valget når din virksomhet trenger entreprisegaranti, og vi kan også levere alle andre garantier som kan være aktuelle ved gjennomføringen av prosjekt, for eksempel forskuddsbetalingsgaranti eller betalingsgaranti. Vi jobber utelukkende med garantier og kan dermed tilby unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Vi kan også tilby skreddersydde løsninger tilpasset bestemte kontrakter eller innenfor ulike virksomhetsområder. Garantier fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Garantier bestilles raskt i vårt online bestillingssystem og med løpende garantibehov vil vi også kunne sette opp garantirammer som dekker det løpende behovet.